Úvod Obchod Košík Historie Firmy Prodejní a servisní místa ČR Prodejní a servisní místa SR Kontakty Podmínky Náhradní díly Texas
Váš košík:
Váš košík je prázdný

Reklamační řád do 31.12.2013

Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Global Enterprises Ltd., spol. s r.o., Římanská 294, 763 12 VIZOVICE (dále společnost) v případě, že přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.


Článek I

Prevence

Odst.1: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Nelze zboží používat v rozporu s určením účelu výrobku.

Odst.2: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba tak jak je uvedeno v návodu k výrobku. Není -li u jednodušších výrobků návod uveden, postupuje se s obecnými zásadami údržby pro konkrétní druh výrobků.


Článek II

Základní podmínky reklamace

Odst.1: Vyskytne -li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, která je v rozporu s deklarovanými vlastnostmi výrobku, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Odst.4: Uplatní -li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, rozhodne společnost o oprávněnosti reklamace ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní .Zákazník je dále povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Lze v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.


Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci v sídle společnosti. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou či prostřednictvím jiných zasilatelských společností. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí společnost Global Enterprises Ltd., spol. s .r.o. reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží u ní zakoupil.

Odst.2: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne se společností jinak.


Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dodavatel je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


Článek V

Odstranitelné vady

Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.


Odst.3: O provedení opravy rozhodne společnost.

Odst.4: Není -li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.


Odst.5: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

·reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

·zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má -li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.


Článek VI

Neodstranitelné vady

Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Odst.2: Jde -li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

·požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)

·nebo odstoupit od kupní smlouvy


Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.


Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou

Odst.1: Společnost Global Enterprises Ltd., spol. s r.o. odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, společností popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

Odst.3: V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je společnost povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není -li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Odst.4: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI.


Ve Vizovicích 21. září 2005

Stanislav Kubíček, jednatel společnosti


Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
Předchozí 2 / 2 Další Zpět
Odběr novinek

Zadejte e-mail pro odběr novinek

Přihlášení

Jméno

Heslo

Zahradní technika, Vizovice

Katalogy

Sněhový zábranný systém 2013 CZ